Pla de treball i calendari

.

Document d’Estratègies d’Actuació – DEA

El treball cooperatiu té com a objectiu elaborar l’anomenat Document d’Estratègies d’Actuació o DEA, composat per diversos plans de gestió i dinamització, i un avantprojecte d’urbanització.
En concret composen el DEA:

 • Pla de gestió d’espais de gran afluència
 • Pla de dinamització comunitària i activació d’usos temporals
 • Pla de gestió cultural i equipaments
 • Avantprojecte d’urbanització de la Rambla i el seu entorn

 

Composició del DEA

.

Fases

Per arribar al DEA, el procés de treball cooperatiu consta de tres fases principals, una fase prèvia que conforma els GCC i posa una primera visió compartida sobre la Rambla, i dues fases més, una de diagnosi participativa i altra de coproducció de propostes.

Les fases de diagnosi participativa i coproducció de propostes combinen accions de treball cooperatiu restringides als GCC com són els Seminaris o Reunions de treball, amb presentacions o tallers oberts a tots els interessats. Cadascuna d’aquestes fases té a més unes fites de control dels avanços que assoleix, presentant en aquestes fites un document com a resultat de cada fase. Aquests documents, que recullen els resultats del treball de cada fase, són:

 • Fase Prèvia
  -> Document Base o Document Canaletes
 • Fase Diagnosi Participativa
  -> Document de Criteris i Objectius o Document Miró
 • Fase Coproducció de Propostes
  -> Document de Prelliurament DEA o Document Principal

Del Llibre Verd al Document d’Estratègies (DEA): les fites de treball

Fites de treball i control intermedies

.

Fase 0 / fase prèvia
(del 27 de novembre de 2017 al 9 de gener de 2018)

Aquesta fase és la presentació el procés, per conformar els quatre Grups Cooperatius Ciutadans (GCC) i compartir una primera visió sobre la Rambla. A més de preparar tot allò necessari per iniciar el procés cooperatiu. Les accions realitzades són:

 • Presentació del procés cooperatiu Les Rambles
  23 de novembre de 2017
 • Reunions prèvies amb agents del territori i sectorials
  del 27 de novembre a l’11 de desembre de 2017
 • Conformació dels Grups Cooperatius Ciutadans
  12 de desembre de 2017
 • Entrevistes Grupals amb els GCC
  18 i 19 de desembre de 2017
 • Presentació a la Taula Executiva
  20 de desembre de 2017

.

Fase 1 / diagnosi participativa
(del 16 de gener al 22 de març de 2018)

.

Dinàmiques dels grups cooperatius, seminaris i tallers del procès cooperatiu

Fase 1 . Dinàmiques dels grups cooperatius, seminaris i tallers del procès cooperatiu.

.

S’inicia amb la presentació del Document Canaletes (o document base), i té com a objectiu definir els elements bàsics de la diagnosi participativa sobre la situació actual de Les Rambles, les seves problemàtiques, necessitats i oportunitats.

La diagnosi participativa compta amb dos seminaris (amb la participació conjunta dels quatre Grups Cooperatius) i amb dos tallers oberts (on qualsevol habitant o visitant de Barcelona pot participar).

Els Grups Cooperatius Ciutadans, activats de manera continuada, tenen l’autonomia de d’impulsar altres accions participatives complementàries als seminaris i tallers o programes públics. Així, poden convocar a entitats i ciutadania experta a les seves pròpies sessions de deliberació, realitzar accions al carrer, organitzar consultes a través de l’espai Les Rambles o a la plataforma Decidim.Barcelona, etc.

La fita i objectiu d’aquesta fase és la redacció del Document Miró (o document de criteris i objectius).

El calendari previst en la fase de Diagnosi Participativa és:

 • Seminari Canaletes
  16 de gener de 2018
 • Tallers oberts Canaletes
  27 de gener de 2018
  Arts Santa Mònica, d’11:00 a 14:00 h – caldrà inscripció prèvia.
 • Sessió tècnica interna
  8 de febrer de 2018
 • Lliurament Document Virreina
  15 de febrer de 2018
 • Seminari Virreina
  22 de febrer de 2018
 • Tallers oberts Virreina
  3 de març de 2018
  lloc per confirmar, d’11:00 a 14:00 h – caldrà inscripció prèvia
 • Sessió tècnica interna
  8 de febrer de 2018
 • Lliurament Document Miró
  22 de març de 2018

 

Fase 2 / Coproducció de propostes
(del 28 març al 17 de maig de 2018)

En aquesta fase es defineix, en base als resultats de les anteriors fases, les línies de treball que guiaran les estratègies de millora de Les Rambles. Es treballa també amb els Grups Cooperatius Ciutadans en seminaris i amb tallers de convocatòria oberta. La fita i objectiu d’aquesta fase és obtenir el Document Principal, que és el prelliurament del document final (DEA).

El calendari previst per aquesta fase es concreta en:

 • Seminari Miró
  28 de març de 2018
 • Tallers oberts Miró-Reial
  14 d’abril de 2018
  lloc i hora per confirmar – caldrà inscripció prèvia
 • Sessió tècnica interna
  24 d’abril de 2018
 • Seminari Reial
  3 de maig de 2018
 • Sessió tècnica interna
  10 de maig de 2018
 • Lliurament Document Principal
  17 de maig de 2018

.

Quadre resum de Fases

Fase 0 Fase 1 Fase 2
27 Nov 2017
a 9 Gen 2018
16 Gen 2018
a 22 Març 2018
8 Març 2018
a 17 Maig 2018
PREPARACIÓ PRÈVIA DIAGNOSI PARTICIPATIVA COPRODUCCIÓ DE PROPOSTES REDACCIÓ DEL DOCUMENT D’ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ
DEA
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU
1. Presentació
2. Reunions agents
3. Conformació i entrevistes GCC
4. Document Canaletes
1. Seminaris Canaletes i Virreina GCC
2. Tallers Oberts Canaletes i Virreina
3. Sessions tècniques
4. Document Miró
1. Seminaris Miró i Principal GCC
2. Tallers Oberts Miró-Principal
3. Sessions tècniques
4. Document Principal
1. Pla de gestió d’espais de gran afluència
2. Pla de dinamització comunitària i activació d’usos temporal
3. Pla de gestió cultural i equipaments
4. Avantprojecte d’urbanització de la Rambla i el seu entorn

.

Cronograma

REDACCIÓ DEL DOCUMENT D’ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ (DEA)
Calendari Cronograma LesRambles