El procés en obert

El procés en obert

El procés cooperatiu és un conjunt d’interaccions entre la ciutadania i l’administració de molta complexitat. Més encara tenint en compte que l’espai públic de treball és un referent urbà d’escala metropolitana, i que transcendeix molt més enllà de la seva delimitació espacial i territorial.

Durant tot el procés es mantindran criteris d’auditoria ciutadana i transparència, de manera que es podrà fer el seguiment de tot allò que va ocorrent o es va decidint. Es facilitaran canals d’informació i comunicació bidireccional, constants durant tot el procés, i que permeten realitzar una traçabilitat total dels continguts de cada document generat.

Indicadors d’avaluació del procés cooperatiu

La incorporació d’indicadors d’avaluació, per tant, serà fonamental per tal de contribuir a consolidar els aprenentatges derivats del conjunt del procés cooperatiu. Monitoritzar les errades i encerts durant el propi desenvolupament permetrà reorientar plantejaments i corregir els biaixos que es puguin anar detectant.

Aquests indicadors seran la mostra de satisfacció i de la qualitat del procés, i també del grau de participació i del seu resultat i efecte.

Indicadors per a mesurar la satisfacció dels participants al procés cooperatiu de les Rambles:

a. Adequació de la informació prèvia disponible sobre el procés.
b. Facilitat d’accés al procés.
c. Adequació de la informació disponible durant el procés: la metodologia emprada i els continguts dels documents de referència.
d. Adequació dels diferents espais i moments de cooperació: composició equitativa, dinàmiques entre agents, dinamització de sessions i participació activa i plural.
e. Adequació de terminis i fases.
f. Facilitat d’incorporar aportacions: possibilitats, senzillesa i grau de consideració.
g. Utilitat del procés.
h. Acompliment d’expectatives sobre el procés.

Indicadors per a mesurar la qualitat de les accions del procés cooperatiu de les Rambles:

a. Adequació de les eines i les metodologies emprades: suficiència, usabilitat i comprensió.
b. Adequació dels canals disponibles: suficiència i diversitat.
c. Accessibilitat al reglament sobre el funcionament del procés.
d. Adequació del funcionament del procés: convocatòries, difusió d’informació, comprensió de dinàmiques i comunicació de resultats.

Indicadors per a mesurar el grau de participació del procés cooperatiu de les Rambles:

a. Coneixement del procés: canals i segmentació d’usuaris.
b. Assistència als diferents espais i moments de cooperació: diversitat, proporció i evolució dels participants.
c. Utilització dels diferents canals durant el procés: diversificació i segmentació dels participants.
d. Quantificació de les interaccions a recursos en línia: documents de referència, consultes en línia, propostes presentades i xarxes socials.
e. Quantificació de la comunicació bidireccional: reclamacions, suggerències, propostes i respostes.

Indicadors per mesurar l’èxit dels resultats del procés cooperatiu de les Rambles:

a. Coherència de les propostes incorporades al document definitiu.
b. Percepció d’aprenentatge i creixement personal durant el procés cooperatiu.
c. Corresponsabilització i compromís dels diferents agents amb les estratègies de canvi.
d. Visibilització del canvi de model comercial i residencial: diversificació d’usos i veinificació de les Rambles.
e. Percepció de canvi en l’eix central de les Rambles: usos, intensitats i regulació.
f. Continuïtat dels grups de treball com a eina de seguiment de les accions i transformacions previstes a les Rambles.

Per poder realitzar l’avaluació del procés i dels resultats del mateix, es treballaran els esmentats indicadors amb les accions següents:

a. Recollida de les expectatives dels integrants dels Grups Cooperatius Ciutadans a l’inici del procés.
b. Fixació de moments i dinàmiques d’avaluació amb els integrants dels Grups Cooperatius Ciutadans.
c. Enquestes d’avaluació als participants en les accions i tallers oberts.
d. Enquestes de valoració a les eines en línia.
e. Recollida d’informació a la comunicació bidireccional: reclamacions, suggerències, propostes i respostes.
f. Recollida de dades de participació als diferents espais cooperatius, segmentant la informació per grups d’edat, gènere, col·lectius, origen i altres variables.

Transparència

 

Documents rellevants